Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
Ngày
/
Tháng
00 13 1 1         1                                 1 1           1         1                           1     2 1     1   1   00
01 18       1               1         1           1 1 1     1       1   1             1 1 1   1           1 1   1 1         1 01
02 9     1     1 1   1                   1     1                     1                               1           1           02
03 12           1 1               1                 1                                 1 2 1 1             1     1 1           03
04 20 1   1 2   1     1   2       1 1 1             1               1               3                 1         1       1 1   04
05 15       1 1 1                             2                 1       1         1       2       3     1           1         05
06 12   1                   1         1 1   1 1         1                         1                 1 1           1     1     06
07 26               3     1   1 3   1     1   1         1 2       2 1   2       1 1           1   1     1 1           1       07
08 14           1                 1   1     1   1       1 1                 1   1               1   1       1             1 1 08
09 17     1       1             1   1 1               2       1 1 1         1   2           1             1     1           1 09
10 19   1 1   1 1 1 1   2 1                       1     1 1                       1                     1     1   1 1     2   10
11 24   1     2 1   1     1   1     1       1     1           1 2       1 2     1 1       1   1 2   1 1                       11
12 17 1               1       1   1 1   1           1   1   1             1           1   1               1 1 1 1       1     12
13 22 1   1   1         1           1 1   1   1         2   1   2     1       1 1       1 2               1 1               1 13
14 16               1 1             1                     1   1 1   1   2         1     2       1                 1     1 1   14
15 14                       1     1           1         1           1   1 1       1   1   1   1   2                 1         15
16 12               1               2 1               1               1     1 2     1         1       1                       16
17 11                                     1   1   1         1             2                     1             1 1 1     1     17
18 19 1   1                   1                     1 1 1   1 1 1 1     1 1             1             1   1 1 1 2             18
19 22 1 1 2                           2     1 1 1     1       1             1 1                         2   1 3 1   1 1       19
20 20 1     1             1     1 2       1   1 2         1 1   1 1 1   1     2         1                     1               20
21 14   1 1     1           1           2 1                     1                     1     2 1 1                         1   21
22 17 1               1   1     1   1                   1 1   1 1 1 2   1 1     1             1   1                           22
23 23     1                 1         1 1   1       2   2 2     3         1     3             1     1         1       1     1 23
24 16 2     1       1 2     1             2       1 1               1 1               1                     1 1               24
25 14     1             1 1     1     1 1   1               1 1   1                           1           1 1           1     25
26 18 1                     1     1     1 1     1   1           1 2 1     1           1   2   1 1                         1   26
27 21               2   1     1   1 1       1   1     1   1 1         1     1     1 1 1     1     2   1                     1 27
28 18         1 1     1       1         1 1 1 1 1     1       1                     2     1 1         1     1   1             28
29 10           1                             1   2     1 1                   1                 1           1       1         29
30 29     1             2     1   1   1 1         1 1               1 1       2 1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 3 1   1 30
31 18         1   1 1   1 2     1 2     1   1         1         1                     1                   2   1           1   31
32 19   2 1     1         1       1                   1 1   1   1   1                       2                   1   1 2     2 32
33 10     1 1           1                         1   1 1     1         1           1   1                                     33
34 20 1           1                                 1 1 1   1     1   1           1   1       1 2 2 1   1     1         1   1 34
35 16       2       1       1   2           1               1   1     1   1         2       1       1                       1 35
36 9                   1           2       1                                 1                         1   1   1 1           36
37 11     1     1                 1     1               1 1                         1     1     1     1                 1     37
38 17       1     1     1         1             1 1       1   1 1     1       1   1   1 2   1                             1   38
39 17       1         1     1         1             1         1 1       2   1           1   1           1     1   1   1 1     39
40 9 1                   1                             1                     2   1                   2                 1     40
41 13         1     1       1 1 1   1                                   1   1 1             1       1           1   1         41
42 27       1           1     2 1     1   1     1   1       2       1 2 2         1 1           1     1 1 1 1   1     1 2     42
43 16         1   2             2       1                 1                               1     1   1 1 1 1       1   2       43
44 13     2           1       1             1 1   1           2                   1   1         1                 1           44
45 18       1       1                 1 1 1         1               1     1 1 2 1     1             1 2     1     1           45
46 12       1                   1   2     1 1     1                   1     1           1                                   2 46
47 25 1   1       1 2 1 2 1 1 1 1                 1 1 1     1   1 1   1           1           1                   2   1 1     47
48 14 1             1               1           1     1     2 1   1   1                 1           1                 1     1 48
49 20 1 1     1           1             1         1   1     2   1     1   1     2 1     1               1         1 1     1   49
50 20             1   2 1 2       1   1 1   1       1             1 1     1           1 1   1           1               1 1   50
51 11       1 1               1         1   1               1 1             2                                     1 1         51
52 13     1       1   1   1               1           1             1               1               1 1           1       2   52
53 11   1 1   1               2   1       1   1                                             1 1                     1         53
54 15     1     1   1     1       1   1 2           1       2 1           1                 2                                 54
55 18         1         1     2         1       1 1 1 1 1     1     2         1       1     1               1             1   55
56 18 1   1 1         1                           1     1 1             2 1     2   1   1               2 1     1             56
57 14               1   1     1         1       2 1                     1         1 1       1                   1       1   1 57
58 15           1         1 1   1       1 2 1   1                 1 1 1     1                           1           1         58
59 14           1                               1                         1 1   1 2           1 2         1       1   1   1   59
60 18   1   1           1     2     2     1   2                               1   1 2             1           1     1     1   60
61 22 2       1 1     1 1   1         1     1 1       1 2             1     1   1     1       1   1     1   1               1 61
62 19     1 1   1       1   1             1 1 1     1 1   1   1   1       1             1 1         1       1           1     62
63 17   2       1           1 1           1               1                 1       1 1     1 2     1   1     1       1       63
64 13 1           1           1     1   1         1         1     1     1         1 1                                     1 1 64
65 19         1     1       2   1         1   1 1               1   1       1                 1 1             1 1 2   1 1     65
66 17   1         1     2         1 1         2             1     1           2             1   1             1     1   1     66
67 16   1 1           1   1     1               1   1     1   1                 1                   1   1   1     1 1     1   67
68 19 1                           2 1   1   1       1 1       1   2       1   1       1 1     1 1         1   1               68
69 16             1   1           1         1                         2     1     2             1     1   3     2             69
70 13   1                       1         1   1       2 1 1               1     1                             1 1       1     70
71 21   1   2       1   1       1             1       1     1 1       1     3   1                   1     1     1 1   1   1   71
72 24 1 1   2 2 1   1       1         1       1   1   1                     1     1 1     1   1   1   1 1   2               1 72
73 11                         1                   1           1       1       1           1   1     1   1 2                   73
74 22 1               1           1 1     1   1 1       1   1                     1       1   1   4 1 2       1   1       1   74
75 13   1     1   1                                           1             1         1 1 2       1 1               1 1       75
76 18   1 1   2 1 1   1     1   1       1   1                   2                   1       1                       1     1 1 76
77 14                     2           1         1             1                 2     1     2       1   1   1       1         77
78 21 1 1     1       2           1             1 1     1                   2         1 1 1 1         1         1 1 2   1     78
79 16         2       1 1   1 1               1   1                       1         1 1       1   1                 2     1   79
80 14     1   1 1     1     1       1 1             1                         2             1 1           1     1             80
81 14   1                       1       1   1     1       1       1     1           1     1     1         1     1       1     81
82 13 1                               1       1 2                           1                   1             1       2 2 1   82
83 18           3   1               1 1                                       1     1         1   1 1   1   3     2         1 83
84 22   1               1 2                     1         1         2 1 1 1           1       1 1           1         1   3 3 84
85 15       1     1       1                 1             1           3   1       2     1   1           1     1               85
86 14     1   2     1           2                         2       1     1 1             1             1   1                   86
87 16   1       1 1   1       1 1     1           1           1         1 1     1     1 2           1                         87
88 10             2           1         2       1           1     1                   1                                 1     88
89 13           1 2       1       1                 1 1             1     1             1             1           1 1         89
90 19       2     2               1         1               1   1 1       1   1     1     2     1     1         1   1       1 90
91 16   1             1 1             1   1     1   1               1   1   1     1                     2   1 1             1 91
92 9         1 1                         1                             1                 1         2 1                 1     92
93 16 1                     1               1 1   1 1   2 1           1         1   1         1   1       1           1       93
94 17               1     1 1     1 1     1 1             1   1   1           1                   2 1       1       1 1       94
95 7   1                                                         1 1                   1           1 1                 1     95
96 12   1   1       1   1   1   1                     1                         1           1         1 1     1               96
97 18             1 1       2       1     1     1 1       1   1 1 1   1                         1   2                 2       97
98 10 1                     1               1       1               1           1     1   1       1                         1 98
99 13       1         1       1       2           1                 1                           1 1       1     1   1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
Ngày
/
Tháng
Tỉ số bóng đá Thể thao Baccarat casino Bóng rổ Cá độ thể thao Lô đề Soi cầu xổ số Baccarat Game casino Casino game nổ hũ Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc poker Game poker Trò poker