Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9     1     1 1                                                         1 1       1   1           1   1                 00
01 6 1                 1 1       1                                         1 1                                             01
02 22           2   1 1 1     1       1     1         1   1                     1     1 1   2   1 3             1 1     1   02
03 8 1         1     1             1                     1                 1                                 1         1   03
04 12     1   1                 1     1   1   1   1           1   1                 1           1 1                         04
05 10 1         1         1 1                               1           1 1         1           1               1           05
06 14                   1                         1 1               2       1         1             1   2           1 1 2   06
07 13   1 1                 1                 1 1       1                   1       2           1       1   1       1       07
08 17   1   3   1         2             1       1   2   1     1 1 1   1               1                                     08
09 9 1           1                                   1                                   1           1   1 1         1 1   09
10 10 2                                                     1       1                                     1   2 2 1         10
11 8             1                         1       1 2         1                                                 1   1     11
12 9       1                         1   1       1     1   1           1     1                           1                 12
13 6   1           1                             1                             2     1                                     13
14 12                         1       1       1           1 1 1       1     1 1   1                       1       1         14
15 7           1                                         1   1               1               1   1             1           15
16 14     1   1               1               1           1   1 1   1           1         1     1         1     1   1       16
17 5                                         1             1     1                                                 1   1   17
18 10                                       1   1           1       1                   1       1 1   1 1           1       18
19 12       1       1     1 1     2         1                   1                 2 1                               1       19
20 6   1         2                                             1     1                     1                               20
21 10                         1     2           1               1 1                                         1         2 1   21
22 6         1                                 1                 1       2                             1                   22
23 18     1 1           1   2         1   1 1 1 1 1     1                 1         1         1       1               1   1 23
24 8                 1                                     1     1                     2         1 1       1               24
25 8     1                       1                 1 1 1       1                           1                           1   25
26 9 1                                               1   1   1 1     1             1                     1 1               26
27 4                             1               1               1     1                                                   27
28 11     1     1 1   1           1           1         1             1                                   1       1     1   28
29 12     1                         1           1     1       1 1       1 1 1           1               1           1       29
30 7                   1 1                     1                     1       1       1                 1                   30
31 10         1                         1         1 1       1 1                   1                   1       1           1 31
32 8                         1 1         2                 1           1                             1       1             32
33 15 2               1     1 1           2     1     1 1                   1                   1       1   1       1       33
34 11           1     2   1                 1                           1       1               1     2     1               34
35 12         2   1     1                                 1   1             1     1           1     2                 1     35
36 14 1   1       1                         1 1     1   1 1         1             1         1     1           1       1     36
37 9 1 1                   1                 1                                 1     1 1                   1 1             37
38 13     2     1   1           1                           1   1       1                     1           1         1   1 1 38
39 11       1                 1       1 1 1                         1           1               1           1     1     1   39
40 12 1           1                           1   1               1 1         2               1                       2   1 40
41 10 1     1                   1                           1 1               1           1         1   1     1             41
42 14   2   1         1               1   1                     1 1             1       1     1     1 1   1                 42
43 7                     1                   1               1             1         1         1   1                       43
44 8                                     1           1                           2   1           1             1   1       44
45 9                               1   1           1 1               1 1                     1                     2       45
46 11   1             1   1         1   1                         1       1     1           1 2                             46
47 15             1   1 1   1     1                 1             1           1   1   1     1     1   1                   2 47
48 14 1         1           1   1       1               1                   1         1 1 1         1 1   2                 48
49 10                     1                 1   1             1       1   2                                 1 1 1           49
50 9                                           1     1         2   1                   1     1 1             1             50
51 8               1                   1               1 1               2                     1                       1   51
52 13                                 2 1   2       1 1           2         1 1   1         1                               52
53 9               1             2   2           1         1                                           1                 1 53
54 13     1 1         2       1                     1   1             1   1               1       1                       2 54
55 10   1 1                     1           1             1   1                           1                 1         1 1   55
56 6       1         1                                   1                             1           1       1               56
57 17                   1         1         1           1 1                       1     1 2   1       1 2       2 1   1     57
58 5         1                   1                                                 1     1                     1           58
59 9         2 1                   1         1                                 1       1                       1     1     59
60 9                 1     1   3 1               1                                     1                                 1 60
61 12             1         1         1     1   1 1                 1             1 1 1                           1   1     61
62 10       1     1 1                 1     1     1                   1 1         1     1                                   62
63 13               1       1 1         1         1                             1   1     2     1       1     1   1         63
64 13               2 1   1       1     1   1 1                         1 1                 1           1   1               64
65 13                 1         1 1       2 1 1 1                                   1       1                   1   1     1 65
66 11                         1     2               1   1             2                       1 1         1       1         66
67 17         2     1         1 1       1       1     1   1 1     1   1     1                   1 1             1 1         67
68 13     1     1               1         1       1                 1         1 2             1     2         1             68
69 15   1 1               1 1 1       1               1 1                     2                   1 1                 2 1   69
70 13     1                           1 1           1     1 1 1         1   1   1                                   1   1 1 70
71 14   1         1   1 1       1       1     1       2                       1           1     1     1     1               71
72 13             1       1 1       1           1   1                         1   1 1         1     1       1 1             72
73 12 1 2       1           1   1 1                       1                                                     1 1 1     1 73
74 13   1 1 1     1                                   1   1       1       1 1   1 1   1                       1             74
75 4                               2                       1                                         1                     75
76 14   1         1     1 1 1           1         1                 3     1                                   1           2 76
77 11                     1     1           1                         1 1                   1 2             1     1     1   77
78 10           1   1   1 1                   1                       1                     1                 1         2   78
79 12   1     1 1       1                 2   1         1                     1         1       1   1                       79
80 13                         1   1                         2             1     1 1     1         1           1 1         2 80
81 16                   2   1         1 2                       1 1 1 1 1           1 2   1           1                     81
82 10                 1             1 1           1     1 1   1         1                   1               1               82
83 10     1   1     1                             1             1                         1       1 1               1 1     83
84 6 1         1                           1                         1             1                           1           84
85 8                         1                 2             1                 1         1 1                     1         85
86 12       1                       2   1         1 1               1                   2   2               1               86
87 7           1       1                                     1         1           1                         1           1 87
88 7         1                                 1                 1                 1                 1 1             1     88
89 9                         2           1             1         1               1   1               1   1                 89
90 14                     1       1                         1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1         90
91 13 1     1 1     1         1     2                   1     1           1                   1         1       1           91
92 5         1                               1                           1                           1           1         92
93 12   1   2       1                     1         1                       1       1 1             1   2                   93
94 12         1   1     2 1     1       1             1         1                         1               1         1       94
95 7 1       1         1   1                                   2           1                                               95
96 8   1                       1     1                             1   1             1         1 1                         96
97 9       1     1 1               1     1                         1   1           1                     1                 97
98 9               1           1                                       1 1                 1 1   1 2                       98
99 9               1         1   1                 2     1                                                       2 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
Tỉ số bóng đá Thể thao Baccarat casino Bóng rổ Cá độ thể thao Lô đề Soi cầu xổ số Baccarat Game casino Casino game nổ hũ Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc poker Game poker Trò poker